Sverigedemokraterna – Inifrån och utifrån (utkom april 2016)

SD är ett parti med dubbla budskap – dels ett parti, som försöker fungera i det svenska parlamentariska sammanhanget och bli accepterade som ett seriöst parti, och dels ett helt annat parti med en annan agenda, som visar hur de ska agera och göra Sverige till en en-partistat – inte om utan när – de får makten. Då kommer våra demokratiska värden att vara satta på undantag. Det finns många starka kopplingar till händelserna i Tyskland under 1930-talet, som ledde till ett världskrig och en förintelse av judar.

Prolog

Denna bok ska försöka spegla hur Sverigedemokraterna framställer sig själv och hur omgivningen reagerar på detta. Boken gör inget anspråk på att vara annat än ett urval ur den rika floran av notiser, som finns om detta parti. Denna genomgång bygger i stor utsträckning på vad någon sagt eller skrivit. Med nödvändighet innebär detta att många citat infogats ordagrant i stället för ett referat.

I första hand är texten baserad på över 1 000 tidningsartiklar och referat från radio och TV. Dessutom är material hämtat från olika hemsidor, bloggar, Facebook m.m. men har här systematiserats för att ge en allsidig bild av olika frågeställningar, som beskriver Sverigedemokraterna och deras företrädare. Jag hoppas att respektive upphovsman anser att jag gett dem fullgoda hänvisningar. En svårighet har ibland varit att spåra den ursprungliga källan eftersom samma artikel kan dyka upp – ibland samtidigt – i flera tidningar.

Sverigedemokraterna har en osedvanlig dålig partidisciplin, dvs. många partiföreträdare uttalar sig i olika frågor utan att detta är förankrat i ett partiprogram. Uttalande av de tre i partiledningen och av partiets talesperson inom ett ämnesområde, har jag ansett som en partiståndpunkt. Övriga personer, som förekommer i texten har alla minst ett förtroendeuppdrag i partiet, i ett nationellt eller lokalt organ. Dessa är citerade för att visa vilka värderingar dessa har, som deltar i beslutande organ såsom riksdagen, landsting, kommuner och i många fall även som nämndemän.

Svårigheter i detta arbete har varit att göra ett representativt urval ur det material som finns tillgängligt. I varje val av underliggande texter ligger en värdering. Även om jag försökt vara saklig så framgår det säkert att jag är mycket kritisk till Sverigedemokraterna och deras värdegrund.

Jag tror inte att så många SD-sympatisörer kommer att läsa denna bok, men den kanske kan vara till hjälp som underlag för diskussioner kring fikaborden, i vänkretsen, i skolor mm. Om vi hjälps åt kan vi säker sticka hål på SD-bubblan, vilket är den primära uppgiften, som jag delar med alla SD-kritiska journalister, som jag refererar till.

Jag kan aldrig ge avkall på principen om människors lika värde – oavsett ras, nationalitet, religion eller etnicitet. Denna värdegrund delar jag inte med Sverigedemokraterna.

Karlstad i mars 2016

Lars-Arne Sjöberg