Nyfiken på…

Serien ”Nyfiken på…” är en serie småböcker i A5 och max. 50 sidor, som behandlar ett ämne i varje bok.

De finns som e-bok (25 kr) eller som tryckt bok (40 kr eller 3 böcker för 100 kr). Köpa en bok? Maila till bokinkop@gmail.com

Boken ingår i en serie:

 

1. Nyfiken på medelsvensson Vi talar ibland om Medelsvensson och vill då beskriva en typisk svensk. I litteraturen finns många be-skrivningar som anger en egenskap, ett värde eller ett mått som anges i ”per person”. Här redovisas en del av dessa beskrivningar där Du kan jämföra Dig med en svensk genomsnittsperson.

2. Nyfiken på om Sverige är fantastiskt Har Sverige förändrats? Jo, så är det. Man kan lätt få den uppfattningen att mycket blir sämre och pro-blemen ökar, men det finns faktiskt många områden i samhället där det goda ökar och det dåliga mins-kar. I boken görs försök att visa på alla de positiva trender, som finns inom olika samhällssektorer. Ur-valet av påstående är medvetet positiva. De negativa trenderna blir vi ständigt påminda om i nyhets-rapporteringen. Allt är inte elände, elände….

3. Nyfiken på nytt i forskarvärlden Att beskriva pågående forskning innebär en ögonblicksbild av något, som rör sig snabbt framåt. Boken är ett försök att ge en bild av dagsläget sommaren 2018. Det finns många exempel på vetenskapliga framsteg inom olika ämnesområden. För att få en överblick över vad som är på gång är dessa listade i denna bok. Här blandas små och stora tekniska innovationer. Listan gör heller inget anspråk på att vara komplett. Den kompletteras dagligen med nya innovationer.

4. Nyfiken på människans avtryck i naturen All mänsklig verksamhet ger spår i naturen. Vi producerar avfall och vi kanske inte är medvetna om hur länge vårt avfall finns kvar i naturen. Allt blir förr eller senare avfall. Men allt räknas inte som avfall eller som hushållsavfall. Som privatpersoner producerar vi avfall, som kan vara till besvär eller vara en tillgång. Alla farliga ämnen som fanns i de produkter som vi köper finns kvar i avfallet vi lämnar efter oss. Detta innebär ett ansvar att rätt hantera det vi inte kan använda mer.

5. Nyfiken på framtidens energi Vi måste minska användningen av fossila energikällor och gå över till förnyelsebar solenergi, vind- och vågenergi, vattenkraft, bioenergi i form av biogas, pellets, flis, ved och geotermisk energi m.m. På 88 minuter träffas jorden av solenergi som motsvarar den globala energikonsumtionen över ett år. Solcell-ler ger elektricitet som är förnybar, fri från utsläpp av växthusgaser och den kan produceras utan att störa djur, natur eller människor och med den snabba utveckling som vi nu ser kommer solceller med stor säkerhet att vara en viktig energikälla i framtiden.

6. Nyfiken på framtidens mat Om maten ska räcka till jordens växande befolkning, måste vi använda andra råvaror. Redan idag äter man i många länder maträtter baserade på Insekter, mjölmaskar, gräshoppor, syrsor, tusenfotingar, gräshoppor, dyngbaggar, fjärillslarver, termiter, bärfisar, fluglarver, myror, termiter m.m. Redan idag sväljer vi (av misstag) runt 14 stycken insekter under ett år. Det blir 1190 stycken insekter under ett 85-årigt liv. Det är alltså ungefär som att äta en mindre myrstack.

7. Nyfiken på onödig kunskap Boken om onödig kunskap redovisar en lång rad påstående, som egentligen endast kan betraktas som kuriosa. Du undrar säkerligen varifrån alla konstiga påståenden kommer och det undrar jag också.

8. Nyfiken på konstiga lagar och regler Litteraturen är full av konstiga lagar och regler. Man kan undra i vilket sammanhang de kommit till och om de någonsin har använts. I boken finns en lång rad av dessa samlade och jag har mest sett dem som lite kuriosa och ägnat att roa läsaren.

9. Nyfiken på framtidens bilar Vi kommer att få uppleva stora förändringar för bilismen under några år framöver. Vi kommer att få förarlösa bilar och vi är tvingade av miljöskäl att minska de fossila drivmedlen. Nu ska det vara elbilar och deras framgång är beroende av utvecklingen av batterier med hög lagringskapacitet.

10. Nyfiken på skogen och dess nya produkter Skogsindustrin är i en omställningsprocess. De traditionella produkterna – papper, timmer och ved – är givetvis fortfarande viktiga, men branschen söker nya produkter. Textilindustrin är en av världens största branscher, men det är också en bransch som har betydande miljöproblem. Att producera en van-lig t-shirt i bomull innebär att 2 700 liter vatten och 150 gram kemikalier används. Man söker nya råva-ror och där kommer skogen in som en råvarukälla.

11. Nyfiken på klimatet Årsmedeltemperaturerna stiger bland annat på grund av vår förbrukning av fossila bränsle, vilket ökar utsläppen av växthusgaser. Vi ser att havsisarna vid Artkis och Antarktis smälter, havsnivån stiger och låglänta områden läggs under vatten. Vi har inget val – vi måste minska utsläppen av de klimatpåver-kande gaserna.

12. Nyfiken på de nya svenskarna Är invandringen av asylsökande från de krigsdrabbade i Mellanöstern en tillgång eller en belastning? Diskussionen pågår överallt. Frågan är så stor att den indirekt har skapat ett politiskt instabilt läge i riksdagen. Det från början enfrågepartiet Sverigedemokraterna har vid närmare granskning visat sig ha nazistiska rötter och alla andra partier har svårt att positionera sig i frågan om hur fri invandring vi ska ha.

13. Nyfiken på hur vi kan minska växthuseffekten Det är bråttom nu! Trots att det finns mycket mer is runt Sydpolen är det isarna vid Nordpolen som nu smälter snabbast, enligt en ny studie. Avsmältningen i Arktis har trefaldigats, till 14 000 ton vatten per sekund.

En högre temperatur på jorden p.g.a. ökande halter av växthusgaser kan dämpas genom att minska solinstrålningen mot jorden och minska bildandet av växthusgaserna och därmed öka värmestrålningen från jorden.

14. Nyfiken på livet efter 65 Vad händer med dej när du inte har ett jobb att gå till? Telefonen tystnar och det kommer bara föns-terkuvert med räkningar. Hur är livet som pensionär idag? Folkpension infördes 1913 och pensions-åldern sattes till 67 år. Då var medellivslängden ca 60 år, varför väldigt få fick del av den mycket låga pension-en. Numera är pensionsåldern mer flytande. De flesta räknar nog med att ungefär 65 år är en aktuell pensionsålder. Nu är den förväntade medellivslängden för kvinnor ungefär 84 år och för män 80 år. Omräknat till förhållandet när pensionen infördes, så borde alltså vår pensionsålder idag vara ungefär 90 år!

15. Nyfiken på Sverigebilden – vår egen och andra Sverigebilden utomlands handlar om hur andra länder ser på Sverige. Sverigebilden runt om i världen är övervägande positiv, men landet är inte riktigt så känt som många svenskar tror. Mest känt är Sverige för välfärdssamhället, Ingmar Bergman, ABBA, Nobelpriset och stora företag som Volvo och Ikea.

16. Nyfiken på all denna plast Plast, plast, plast – överallt finns plasten. Och detta vore väl inte hela världen om vi kan få kontroll över plastens liv efter detta.

Plasten finns bland annat i våra datorer, kylskåp och inom sjukvården och i många tillämpningar är plasten oumbärlig. Men det kan också finnas problem med plasterna.

Kan dagen plast ersättas av en miljövänlig variant? Plasten tillverkas idag av petroleum, dvs. en fossil råvara.

17. Nyfiken på vad vi ska köra våra bilar på Vi står inför en stor utmaning eftersom vi måste göra något åt de stora utsläppen av växthusgaser. Transportsektorn står för en betydande del (31,5 %) av de totala utsläppen. Av denna sektor utgör väg-trafiken en dominerande del (93,6 %).

I uppgörelsen för att ta fram ett underlag för regeringsbildningen (jan.2019) ingår att ”från 2030 ska all försäljning av nya bensin- och dieselbilar förbjudas och regeringen ska driva på ett likadant europeiskt förbud, ett årtal ska utredas för när fossila bränslen ska vara helt utfasade”.

18. Nyfiken på Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna skapat myter och förstärker rädslor och fördomar. Här ställs ett antal frågor som kan härledas från SD:s politik.

Sverigedemokraterna är ett parti med dubbla budskap, dels ett parti, som försöker fungera i det svenska parlamentariska sammanhanget och bli accepterade som ett seriöst parti, och dels ett helt an-nat parti med en annan agenda, som visar hur de ska agera och göra Sverige till en enpartistat, inte om utan när de får makten. Deras förebild är det politiska systemet i Ungern.

 

Bild framsidan: https://pixabay.com/sv/detektiv-s%C3%B6kning-mannen-s%C3%B6k-1424831/

© 2018 Lars-Arne Sjöberg Alla rättigheter förbehållna